پروژه مجموعه ویلاهای هتل آهوان چابکسر

پروژه مجموعه ویلاهای هتل آهوان چابکسر

پیشرفت پروژه100%
100%

محل: چابکسر

زیربنا:

تعداد طبقات:

کاربری: تفریحی-اقامتی

وضعیت: اتمام یافته

خدمات ارائه شده توسط شرکت: مدیریت بر طرح

کارفرمای پروژه: بانک تجارت

مشاور طرح:

پروژه شعب بانک تجارت(حدود۲۴۰شعبه)
پروژه ساختمان مجموعه امام خمینی
فهرست