پروژه ره باغ رضوان

پروژه ره باغ رضوان

محل: خراسان رضوی-مشهد

زیربنا:

تعداد طبقات:

کاربری:

وضعیت: در حال دست اقدام

خدمات ارائه شده توسط شرکت: مدیریت بر طرح

کارفرمای پروژه: بانک تجارت

مشاور طرح:

پروژه ساختمان مدیریت شعب استان خراسان رضوی(خیام)
پروژه امام خمینی مشهد
فهرست