ساختمان مدیریت شعب استان قم

پروژه ساختمان مدیریت شعب استان قم

پیشرفت پروژه100%
100%

محل: قم

زیربنا:

تعداد طبقات:

کاربری: اداری-تجاری

وضعیت: اتمام یافته

خدمات ارائه شده توسط شرکت: مدیریت بر طرح

کارفرمای پروژه: بانک تجارت

مشاور طرح:

پروژه ساختمان مجموعه امام خمینی
پروژه ساختمان مدیریت شعب استان خوزستان
فهرست