پروژه ساختمان مدیریت شعب استان خوزستان

پروژه ساختمان مدیریت شعب استان خوزستان

پیشرفت پروژه100%
100%

محل: خوزستان-اهواز

زیربنا:

تعداد طبقات:

کاربری: اداری-تجاری

وضعیت: اتمام یافته

خدمات ارائه شده توسط شرکت: مدیریت بر طرح

کارفرمای پروژه: بانک تجارت

مشاور طرح:

ساختمان مدیریت شعب استان قم
پروژه نیاوران(مهنا)
فهرست