پروژه پایدارسازی گودبرداری و احداث فونداسیون ساختمان بورس کالا

پروژه پایدارسازی گودبرداری و احداث فونداسیون ساختمان بورس کالا

پیشرفت پروژه100%
100%

محل: تهران

زیربنا: 36175

تعداد طبقات: 23

کاربری: تجاری-اداری

وضعیت: اتمام یافته

خدمات ارائه شده توسط شرکت: مدیریت بر طرح

کارفرمای پروژه: شرکت بورس کالا ایران

مشاور طرح: شرکت مهندسین مشاور آتک

پروژه نبوت
پروژه نیل
فهرست