ساختمان مدیریت شعب گلستان

پروژه ساختمان مدیریت شعب گلستان

پیشرفت پروژه79%
79%

محل: گلستان-گرگان

زیربنا: 4778

تعداد طبقات: 8

کاربری: تجاری-اداری

وضعیت: در حال اجرا

خدمات ارائه شده توسط شرکت: مدیریت بر طرح

کارفرمای پروژه: بانک تجارت

مشاور طرح: شرکت فرا اثر معماری نوین

پروژه تاسیسات ساختمان مرکزی بانک تجارت
ساختمان مدیریت شعب خراسان شمالی
فهرست