ساختمان مدیریت شعب خراسان شمالی

پروژه مدیریت شعب خراسان شمالی

پیشرفت پروژه100%
100%

محل: خراسان شمالی بجنورد

زیربنا: 2620

تعداد طبقات: 5

کاربری: تجاری-اداری

وضعیت: اتمام یافته

خدمات ارائه شده توسط شرکت: مدیریت بر طرح

کارفرمای پروژه: بانک تجارت

مشاور طرح: شرکت فرا اثر معماری نوین

ساختمان مدیریت شعب گلستان
پروژه نبوت
فهرست