پروژه شهدا (طراحی)

پروژه شهدا (طراحی)

پیشرفت پروژه100%
100%

محل: تهران

زیربنا: 6169

تعداد طبقات: 12

کاربری: تجاری-اداری

وضعیت: در حال اجرا

خدمات ارائه شده توسط شرکت: مدیریت بر طرح

کارفرمای پروژه: شرکت سرمایه‌گذاری و ساختمانی تجارت

مشاور طرح:

پروژه فیروزه (زمین غربی ساختمان مرکزی)
پروژه نامجو
فهرست