پروژه موزه امام خمینی

پروژه موزه امام خمینی

پیشرفت پروژه77%
77%

محل: تهران

زیربنا: 1142

تعداد طبقات: 1

کاربری: فرهنگی

وضعیت: در حال اجرا

خدمات ارائه شده توسط شرکت: مدیریت بر طرح

کارفرمای پروژه: بانک تجارت

مشاور طرح: شرکت چکامه کهن

پروژه مدیریت شعب استان هرمزگان
پروژه فیروزه (زمین غربی ساختمان مرکزی)
فهرست